ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ

ในปี 2566 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023: CGR) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent)

จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 782 บริษัท จากการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2566 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม มาโดยตลอด

โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ และบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลที่ยึดถือปฏิบัติมายาวนานจะเป็นระบบบริหารจัดการที่สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตร

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กฎบัตรเลขานุการบริษัท

นโยบายอื่นๆ

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
การจัดทำและควบคุมสัญญา
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ขอบเขตการบริการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงและการทารายการระหว่างกัน
นโยบายการกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
นโยบายด้านภาษี
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน