“อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ

ในช่วงแรก บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จํากัด (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยใน ระดับตติยภูมิ (ระดับความซับซ้อนไม่สูง) โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาพยาบาล รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําแก่ ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ โดยมีขอบเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางที่หลากหลายที่เริ่ม มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงได้มีการเพิ่มศักยภาพให้มีความครอบคลุมขอบเขต การให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย และครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้รับบริการ

ศูนย์เต้านมครบวงจร
ศูนย์การได้ยิน และการทรงตัว
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์แม่และเด็ก
คลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง

ลักษณะการให้บริการ

การให้บริการผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD)

บริษัทฯ มีห้องตรวจผู้ป่วย ให้บริการทั้งหมดจำนวน 37 ห้อง เพิ่มห้องตรวจคลินิกโรคระบบทางเดิน หายใจ (ARI CLINIC) สำหรับให้บริการผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจ หอบเหนื่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยแยกคนไข้กลุ่มเสี่ยงเฉพาะกลุ่มในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

36

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

การให้บริการผู้ป่วยใน (In Patient Department: IPD)

บริษัทฯ มีห้องพักให้บริการแก่ผู้ป่วยหลายประเภท สามารถรองรับความต้องการของผู้ป่วยและญาติได้ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องดีลักซ์ ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ ห้องจูเนียร์สวีท ห้องสวีท ห้องพรีเมียร์ ห้องผู้ป่วยวิกฤติ - ICU (ปกติ) ห้องผู้ป่วยวิกฤติ - ICU (positive/negative pressure) ห้องทารกแรกเกิด Nursery (เด็กป่วย) ห้องทารกแรกเกิด - Nursery (Newborn) ห้องรอคลอด หลักการคิดค่าบริการห้องพัก สำหรับผู้รับบริการที่ชำระค่รักษาพยาบาลด้วยเงินสด / บัตรเครดิต และค่ารักษาพยาบาลที่เกินวงเงินกรมธรรม์ รับส่วนลดค่าห้องเพิ่มตามประเภทของห้องพัก

198

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

กลยุทธ์หลัก