08
มีนาคม 2567
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็ปไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
19
กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
16
มกราคม 2567
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
06
ธันวาคม 2566
แจ้งวันหยุดทำการตามประเพณี ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
02
ตุลาคม 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
22
สิงหาคม 2566
แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม