นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ
อ่านเพิ่มเติม
รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
 • ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์
แพทย์หญิงวีรดา ตรงตรานนท์
แพทย์หญิงวีรดา ตรงตรานนท์
 • ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวสุภาพร สุขี
นางสาวสุภาพร สุขี
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวไอริณ งามสมบัติเจริญ
นางสาวไอริณ งามสมบัติเจริญ
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวสิรีธร ปาลเกิด
นางสาวสิรีธร ปาลเกิด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นางทัศนีย์ ดวงมาตรพล
นางทัศนีย์ ดวงมาตรพล
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
นางปริญญา ศิริแสง
นางปริญญา ศิริแสง
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
นางสุมาลี ถาเอ็นญวน
นางสุมาลี ถาเอ็นญวน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (หน่วยงานพิเศษ)