บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการเรียกรับสินบน

จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกตองตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดีและแนวปฏิบัติดานความซื่อสัตย์สุจริตตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมขององค์กรในด่านการยึดมั่นความถูกต้อง และมาตรฐานจริยธรรมที่ดีรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายใหบริษัท สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความโปรงใส่ เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการเรียกรับสินบน