บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ถือหุ้น (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ

โดยจะปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่กำกับดูแล

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่พึงได้รับ โดยให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอดูเอกสารและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้
 2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลโดยเท่าเทียมกัน
 3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น
 4. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า "การประชุมสามัญ" หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตามแต่กรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมวิสามัญ"
 5. ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการให้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นตามสมควร โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์) ทำหน้าที่นายทะเบียนของบริษัทฯ ในการส่งเอกสาร รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมทุกครั้ง โดยสามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสีย และมีข้อกำหนดของกฏหมายห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
  3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  4. สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนและถอดถอนกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด
  5. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด
  7. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ที่บริษัทฯหรือบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 7. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นตามสมควร และกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกคราว รวมถึงเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ ดังนี้

  วัน เวลา และสถานที่ประชุม

  ในการจัดการประชุมแต่ละคราว การกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม ควรพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง และใช้สถานที่ประชุมในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมได้โดยเท่าเทียมกัน โดยสถานที่ประชุมจะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์ในที่ประชุมที่เหมาะสม เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

  การลงคะแนนเสียง

  1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
  2. บริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและบันทึกการลงทะเบียน การพิมพ์บัตรลงคะแนน และการประมวลผลผลการลงคะแนนเสียง เพื่อรองรับกระบวนการประชุมและผลการลงคะแนนเสียงที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
  3. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานจะต้องรายงานผลการลงคะแนนเสียงที่ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับก่อนวันประชุมพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงที่รวบรวมไว้ในการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
  4. บริษัทฯ จะแต่งตั้งบุคคล/ผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อติดตามการนับคะแนนเสียง และ/หรือตรวจสอบผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมสามัญวิสามัญ บุคคล/ผู้ตรวจสอบอิสระจะประกาศต่อที่ประชุมและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  ระเบียบวาระการประชุม

  1. บริษัทฯ จะจัดให้มีวาระที่มีความเป็นมา/คำอธิบายสำหรับแต่ละวาระ หรือแต่ละวาระที่ขอมติไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และ/หรือ การประชุมสามัญวิสามัญ หรือในเอกสารประกอบแต่ละวาระ บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น
  2. บริษัทฯ จะจัดให้มีหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ให้สิทธิเสนอวาระการประชุมก่อนการประชุม เพื่อให้บริษัทฯ มีความยุติธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาว่า จะรวมวาระเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

  คำถามล่วงหน้า

  บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทก่อนวันประชุม บริษัทควรเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

 8. การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยได้บันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมทั้งจำนวนรายและจำนวนหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  • รายงานการประชุมจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคำถามคำตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามัญ และ/หรือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด