รายได้รวม
ล้านบาท
-12.1% YoY
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
-3.8% YoY
EBITDA
ล้านบาท
-28.8% YoY
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
-35.6% YoY

สัดส่วนรายได้ ประจำปี 2566

รายได้แบ่งตามประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
1,160.6
ล้านบาท
รายได้แบ่งตามผู้ชำระเงิน
ทั้งหมด
1,160.6
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,804.16 2,214.52 2,008.69 1,931.89
หนี้สินรวม 448.88 534.67 285.82 167.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,355.28 1,679.85 1,722.86 1,763.95
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 546.00 546.00 546.00 546.00
รายได้รวม 812.54 1,424.46 1,340.26 1,177.53
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - - - -
กำไรสุทธิ 93.84 402.99 286.47 184.45
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.74 0.52 0.34
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 6.99 25.37 17.23 11.95
ROE (%) 7.02 26.56 16.84 10.58
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.55 28.29 21.37 15.66