ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 ประเภท : XM
4,360
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
99.98
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
4,358
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
68.38
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ 64,250,000 11.77
2. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 38,216,510 7.00
3. นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ 24,672,860 4.52
4. น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล 22,000,000 4.03
5. นายธนะ ศิริธนชัย 15,174,000 2.78
6. กระทรวงการคลัง 14,700,000 2.69
7. น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์ 10,476,620 1.92
8. นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ 10,113,570 1.85
9. นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ 8,743,180 1.60
10. นายนันทวัฒน์ มณีรอด 8,506,210 1.56

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 )