บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับนี้ขึ้น

เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดมั่นในหลักการของพื้นฐานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รักษาข้อมูลภายใน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตลอดมา อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ต้องยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยให้แก่กลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะเจาะจง
 • ห้ามให้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นการประมาณการ หรือเป็นการคาด คะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 • กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท (www.rph.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์และผ่านช่องทางการเปิดเผย สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • การงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่รับนัดต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นเวลา 14 วัน ก่อนที่จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (silent period)
 • การรักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
 • งดเว้นการให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลภายในให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด
 • จัดช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือสอบถามข้อสงสัยอย่าง เท่าเทียมกัน ผ่านทางอีเมล ir@rph.co.th หรือ โทร 043-333 555 ext. 1401 เพื่อไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 • ระมัดระวังการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดยหากจำเป็นต้อง มีการชี้แจง ต้องชี้แจงข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น เพื่อให้นักลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และมีความรับผิดชอบ
 • ไม่เลือกปฏิบัติและไม่รับอามิสสินจ้างใด ๆ อันอาจเป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น
 • ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักลงทุนสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด