จำนวนห้องตรวจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ห้องตรวจผู้ป่วย
36 ห้อง
  • ห้องตรวจอายุรกรรม
  • ห้องตรวจการได้ยินและการทรงตัว
  • ห้องตรวจอายุรกรรมเด็ก
  • ห้องตรวจตา
  • ห้องตรวจหู คอ จมูก
  • ห้องตรวจกระดูกและข้อ
ห้องผ่าตัด (OR)
3 ห้อง
ห้องคลอด (LR)
4 ห้อง
ห้องส่องกล้อง
2 ห้อง
ห้องผู้ป่วยทารกห้องผู้ป่วยทารกแรกเกิด (Nursery)
5 ห้อง
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU)
12 ห้อง
ห้องโรคระบบทางเดินหายใจ
2 ห้อง
หอผู้ป่วยใน (Ward) ธรรมดา
97 ห้อง

อัตราการใช้บริการ

อัตราการใช้บริการของกลุ่มผู้ป่วย ประเมินจากจํานวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกับศักยภาพในการ ให้บริการสูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอกและกลุ่มผู้ป่วยใน ทั้งนี้

กลุ่มผู้ป่วยนอก
23.99%
กลุ่มผู้ป่วยใน
68.84%