เป้าหมาย

น้ำที่ผ่านการบําบัดแล้ว สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
100%

ใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกปีโดยหลักการ 3R จัดหานํ้าใช้ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม ต่อกระบวนการผลิต

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 7

เทียบกับปีฐาน 2562 ภายในปี 2568

ผลการดําเนินงาน 2565

บริษัทฯ ได้รับรางวัล
"ระดับทองแดง"

การประเมินด้านการบริหารจัดการนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ ประจําปี 2563

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
3,257.77 กิโลกรัม

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปีของต้นไม้

จํานวน 362 ต้น

ติดตั้งระบบบําบัดกลิ่น
Wet scrubber, Deionizer และ Bio-Filter
กําหนดให้มีการประเมิน ความเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่เป็น ต้นเหตุของกลิ่น
กําหนดวิธีการตรวจวัดหรือ คาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่อง การดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจ

โดยการกําหนด นโยบายด้าน สิ่งแวดล้อมและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายความรับผิดชอบต่อ สังคม เพื่อให้สอดคล้อง กับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

ส่งเสริมการให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน ทุกระดับในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนและรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความใส่ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งผู้มารับบริการมีการกําหนดแผนงานด้านความปลอดภัยฯ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะ กรรมการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย (FMS) และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทํางาน และมีหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงานต่อ นายจ้างเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
ดาวน์โหลด

การจัดการมลพิษทางอากาศ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพอากาศที่เกิดจาก กระบวนการผลิต ซึ่งในกระบวนการ ผลิต อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทําแผนบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพอากาศทั้งภายใน และบริเวณโดยรอบ โรงงาน ตลอดทั้ง มีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพอากาศเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด

การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการของเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยมุ่งเน้นการใช้ ประโยชน์จาก ของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของบริษัทได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว
ดาวน์โหลด
การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว
ดาวน์โหลด

การจัดการด้านความปลอดภัย

เพื่อให้ผู้มารับบริการ และผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลฯ มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ความตระหนักขององค์กร ในด้านความปลอดภัยเป็นสําคัญ และ เป็นข้อกําหนดหลักสําหรับที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการ วิเคราะห์จัดวางระบบและนําสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและสอดคล้องกันทั้งองค์กร โรงพยาบาลฯ

การจัดการด้านความปลอดภัย
ดาวน์โหลด

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทให้ความสําคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าชเรือนกระจกมีการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์และกฎหมายกําหนด โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการจัดทําข้อมูลการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก และกําหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
ดาวน์โหลด