กว่า 29 ปี ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ถือเป็นปณิธานของบริษัทฯ ที่ตั้งมั่นและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายใหม่ ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละปี

ปี 2566 นับเป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์” ตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชนที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความแข็งแกร่ง ทั้งด้านความมั่นคงทางการการเงิน ขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล และผลประกอบการที่ดี พร้อมกับเป็นแบรนด์ที่ครองใจชาวจังหวัดขอนแก่นอย่างยาวนาน การันตีด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากลจากองค์กรชั้นนำระดับโลก

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) 5 ดาว ระดับดีเลิศ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรเติบโตและพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อสังคม

ในนามของคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานทุ่มเทอย่างสุดสรรพกำลัง ทำให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาทิ โรคระบาด สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ จนส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น มีรายได้กิจการที่เติบโตเกินเป้าหมาย และส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศแก่คนไข้และผู้รับบริการอันนำมาซึ่งชื่อเสียงและความไว้วางใจจากคนไข้และคู่ค้าต่อไป

นายสุธน ศรียะพันธุ์

ประธานกรรมการ