“มุ่งสู่การเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุล ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การ เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในธุรกิจทางการแพทย์และ การรักษาพยาบาล ที่คลินิกและแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ และหลากหลายครบวงจร ซึ่งดํารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ ประกอบกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแสดงถึงกรอบการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีแบบแผน ตามนโยบาย ที่ว่า“มุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตาม แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความสมดุล ตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาว และพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท จึงได้กำหนด นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด

การประเมินประเด็นที่สําคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ทบทวนประเด็นความสําคัญด้านความยั่งยืนเป็นประจําทุกปีโดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงและความท้าทายใหม่ ๆ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของภาค อุตสหกรรม ความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการของพนักงาน การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าขององคกร ซึ่งกระบวนการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานการ รายงานด้านความยั่งยืนของ GRI Standards 2021 ดังนี้

พิจารณาประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืน
การระบุโอกาสและผลกระทบ
การจัดลำดับความสำคัญ
การทวนสอบประเด็นสำคัญ
การสื่อสารและรายงาน

ผลการประเมินประเด็นที่สําคัญ

ด้านสิ่งแวดล้อม
  • 1 การบริหารจัดการนํ้า
  • 2 การจัดการพลังงาน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
  • 3 การจัดการของเสีย
ด้านสังคม
ด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ
  • 7 จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
  • 8 การดูแลพนักงาน
  • 9 ความรับผิดชอบต่อคนไข้และญาติ
  • 10 การพัฒนาขีดการให้บริการทางการแพทย์ และโรคใหม่ ๆ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน