ผลการดําเนินงาน 2565

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม

ในกระบวนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่ามีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ คู่ค้าผู้ถือหุ้น ชุมชน สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะศักยภาพของบุคลากร จัดให้มีสวัสดิการ ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม สร้างสภาพแวดล้อม การทำงานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจ ชุมชน สนับสนุนและ ส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน อันเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญของสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมในกระบวนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่ามีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยื่นคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อสร้าง ความมั่นใจในด้านการกํากับ ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด

บริษัท ตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของการนําความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างและ หลากหลายของบุคลากรมาต่อยอดให้เป็นพลังที่สําคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานให้มีความเคารพซึ้งกันและกัน สามารถอยู่ ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่เกิดการล่วงละเมิด และการคุกคาม ในรูปแบบต่าง ๆ

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด
ดาวน์โหลด

นโยบายการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล

บริษัท เห็นคุณประโยชน์ของการนําความคิด ทักษะ และ ประสบการณ์ ที่แตกต่างของบุคลากร มาต่อยอดให้เป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้พัฒนาก้าวหน้า สร้างสรรค์ นวัตกรรม และมีผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ ซึ้งจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทมีนโยบายและ แนวทางที่ชัดเจนในการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (Diversity and Inclusion หรือ D&I)

นโยบายการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล
ดาวน์โหลด