การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาไทย)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เอกสารแนบ 2
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) แบบแสดงรายงานประจำปี One report และงบการเงินปี 2566
เอกสารแนบ 3
ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
เอกสารแนบ 4
คํานิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5
ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่
เอกสารแนบ 6
ข้อมูลและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 7
เอกสารขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสําหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 8
ขั้นตอนการใช้งานระบบ IR Plus และขั้นตอนการ KYC ตัวตน
เอกสารแนบ 9
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค.
เอกสารแนบ 10.1
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เอกสารแนบ 10.2
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 10.3
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 11
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12
แบบขอรับหนังสือ One report
คู่มือการใช้งาน Web Application IR PLUS AGM ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เป็นการล่วงหน้า)
มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2567 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท