บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ตามความเหมาะสมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท

ประวัติการจ่ายเงินปันผลปี 2566
เงินปันผลต่อหุ้น
0.30 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล 4.90%**

*อัตราการจ่ายเงินปันผลแต่ละงวด ถูกคำนวณโดยใช้ราคาเฉลี่ยก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับการจ่ายเงินปันผลในงวดดังกล่าว

** อัตราการจ่ายเงินปันรวมของปี 2023 จะถูกปรับปรุงอีกครั้งหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XD ของเงินปันผลงวด XD: 29 เมษายน 2566

ปี รอบระยะเวลา มติที่ประชุม วันกำหนดรายชื่อรับเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล จำนวนหุ้น ราคาต่อหุ้น เงินปันผลจ่าย รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปี
2559 ม.ค. - ธ.ค. 2559 26 เม.ย. 2560 - - 546,000,000.00 0.0480 26,208,000.00 26,208,000.00
2560 ม.ค. - ก.ย. 2560 11 พ.ย. 2560 - - 546,000,000.00 0.0500 27,300,000.00 -
ต.ค. - ธ.ค. 2560 26 เม.ย. 2561 14 มี.ค. 2561 26 เม.ย. 2561 546,000,000.00 0.0550 30,030,000.00 57,330,000.00
2561 ม.ค. - มิ.ย. 2561 3 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 546,000,000.00 0.0550 30,030,000.00 -
ก.ค. - ธ.ค. 2561 25 เม.ย. 2562 8 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 546,000,000.00 0.0292 15,943,200.00 45,973,200.00
2562 ม.ค. - มิ.ย. 2562 3 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562 546,000,000.00 0.0700 38,220,000.00 -
ก.ค. - ธ.ค. 2562 23 เม.ย. 2563 7 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2566 546,000,000.00 0.0700 38,220,000.00 76,440,000.00
2563 ม.ค. - มิ.ย. 2563 8 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563 8 ก.ย. 2563 546,000,000.00 0.0300 16,380,000.00 -
ก.ค. - ธ.ค. 2563 23 เม.ย. 2564 7 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2564 546,000,000.00 0.1000 54,600,000.00 70,980,000.00
2564 ม.ค. - มิ.ย. 2564 7 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2564 6 ก.ย. 2564 546,000,000.00 0.0500 27,300,000.00 -
ก.ค. - ธ.ค. 2563 22 เม.ย. 2565 11 มี.ค. 2566 20 พ.ค. 2565 546,000,000.00 0.2500 136,500,000.00 163,800,000.00
2565 ม.ค. - มิ.ย. 2565 6 ส.ค. 2565 26 ส.ค. 2565 6 ก.ย. 2565 546,000,000.00 0.2000 109,200,000.00 -
ก.ค. - ธ.ค. 2565 25 เม.ย. 2566 14 มี.ค. 2566 22 พ.ค. 2566 546,000,000.00 0.1500 81,900,000.00 191,100,000.00
2566 ม.ค. - มิ.ย. 2566 5 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2566 4 ก.ย. 2566 546,000,000.00 0.1100 60,060,000.00 -
ก.ค. - ธ.ค. 2566 17 ก.พ. 2567 30 เม.ย. 2567 15 พ.ค. 2567 546,000,000.00 0.1900 103,740,000.00 163,800,000.00