ปีนี้โรงพยาบาลราชพฤกษ์จะครบ 5 ปีของการเปิดดําเนินการในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 กว่า 4 ปีที่ผ่านมา เป็นความงดงามของการเติบโต ทั้งใน ด้านจํานวนผู้รับบริการ ด้านผลประกอบการ ด้านขีดความสามารถ ในการ รักษาพยาบาล ด้านการให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านการบริการ และสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันถือได้ว่า โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นโรงพยาบาลชั้นนําของจังหวัดขอนแก่น มีภาพลักษณ์ในด้าน มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล มีสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นในด้านการเยียวยา มีเทคโนโลยีการรักษาชั้นสูง ด้วยระดับ ราคาค่าบริการที่ไม่แพงเกินไป การบริการที่อบอุ่นจากใจของ Care giver ทุกคน บนพื้นฐานของมุมมองที่ว่า

"คนไข้ไม่ใช่ลูกค้า แต่คนไข้ก็คือคนไข้"

ที่ต้องการที่พึ่งให้คลายความทุกข์ทรมานของร่างกายและจิตใจ ด้วยองค์ประกอบดังกล่าวย่อมเป็นรากฐาน ต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ต่อไปข้างหน้า

ขณะนี้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขยายธุรกิจทางการแพทย์ให้เติบโตและเป็น ประโยชน์ให้มากขึ้น ตามแนวโน้มของ ความต้องการของประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและดูแลโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้เติบโตและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยทั่วกัน

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร