นโยบายและการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ

การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความมั่นคงทาง การเงินและผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง ความคาดหวังและ ความพึงพอใจของคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการบริหารจัดการ ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อสร้าง มูลค่าและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง