“ถึงกายป่วย แต่ใจไม่ป่วย”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ทั่วไป ขนาด 50 เตียง และมีการเติบโตเรื่อยมาจนเป็น “โรงพยาบาลที่มี สภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment Hospital)” ขนาด 198 เตียงในปี พ.ศ. 2561

เรามีวิสัยทัศน์ที่จะให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลด้วยหัวใจความเป็น มนุษย์ ในมุมมองของเรา เรามองคนไข้เป็นคนไข้ มิใช่ลูกค้าเพราะว่าเราไม่ใช่พ่อค้า และเรามองแพทย์ เป็นแพทย์ มิใช่ผู้ขายบริการทางการแพทย์ พนักงานทุกคนของเราเป็น “ผู้ให้” การดูแลรักษาโดยทุกคน มีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร นั่นคือ “ความสุขจากการให้” ในการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ความมีเสถียรภาพ (stability) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เสถียรภาพนั้นมาจากความแข็งแรง (strength) และความยืดหยุ่น (flexibility) ความแข็งแรงตั้งอยู่บนฐาน ของวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการ 4 ด้าน คือ คุณภาพการดูแลรักษา, ความปลอดภัย, ประสบการณ์ที่ดีของผู้รับบริการ, และการดูแลด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์

ในฐานะโรงพยาบาลเอกชน เราจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น ซึ่งก็คือการรักษาสมดุลระหว่างกำไรและวัตถุประสงค์ ตามความหมายของความเป็นโรงพยาบาลรวมทั้งจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์เพื่อให้มีกำไรอย่าง เหมาะสม มิใช่การทำกำไรอย่างสูงสุด

เราเป็นโรงพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา มีค่าบริการที่เป็นธรรมต่อชุมชน มีมาตรฐานสากลในการรักษาพยาบาลและการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพที่มีความ ปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ค่าบริการที่เป็นธรรม เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ เยียวยา มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ ผู้รับบริการ

ค่านิยมองค์กร

Inclusivity
ดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ
Happiness
ใส่ใจความสุขของบุคลากรร่วมกัน พัฒนาความสุขในโรงพยาบาล
Humanized and Holistic Care
ดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการ ประกอบวิชาชีพ
Thai Hospitality
ต้อนรับด้วยมิตรไมตรีและดูแลอย่างเอื้ออาทร
Professional
มีความเชี่ยวชาญและให้ความเชื่อมั่นในงานที่ต้องรับผิดชอบ

ประวัติโรงพยาบาลราชพฤกษ์

‘โรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยา’

2536
 • บริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536
2537
 • เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก ภายใต้ชื่อ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537
2551
 • ได้รับใบรับรองการรับรองโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันการรับรองคุณภาพทางด้านสุขภาพ
2559
 • ลงนามสัญญาก่อสร้างโรงพยาบาลฉบับใหม่ มูลค่ารวม 791.8 ล้านบาท
 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
 • ทุนจดทะเบียน 382.22 ล้านบาท
2560
 • เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มจำนวน 546 ล้านบาท
2561
 • เปิดให้บริการโรงพยาบาลปัจจุบันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 • มีห้องตรวจผู้ป่วย 35 ห้อง และเตียงผู้ป่วย 117 เตียง
2562
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล JCI (Joint Commission International)
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยที่ลงทะเบียน 171 เตียง
2563
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลสุขภาพระดับโลกเรื่องแนวทางปฏิบัติด้านการเดินทางทางการแพทย์ (GHA’s COVID-19) แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยที่ลงทะเบียน 198 เตียง
2564
 • ลงนามสัญญา MOU, GHA เพื่อธุรกิจ กับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ GHA หอการค้าขอนแก่น
 • เปิด Cohort Ward
 • เปิดโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ได้รับรางวัลการบริหารค่ารักษาพยาบาลดีเด่น
2565
 • เปิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2 แห่ง
 • บันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพื่อสังคม
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ครั้งที่ 1
 • ได้รับรางวัลเหรียญเงินด้าน “Caring Services”
2566
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI อีกครั้ง
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation (GHA) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​
 • ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาวหรือ "คะแนน CG ดีเลิศ" สำหรับการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2566