นายอดิศร ถาวรธนสาร

นายอดิศร ถาวรธนสาร

 • กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
23 เมษายน 2565 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
7 สิงหาคม 2565

สัญชาติ
ไทย
อายุ
44 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมตนเองและคู่สมรส)
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566)
นายอดิศร ถาวรธนสาร
5,000
0.00
รวมจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว

ประสบการณ์และความชำนาญ
การเงิน, การจัดการองค์กร, สถิติ, ผู้นำ, การตรวจสอบ

การศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน (MBA) UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS. Texas, USA
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงิน เอกภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 191/2022 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น (25/2019) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Orientation Course, CFO Focus on Financial Reporting รุ่น 4/2561, สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2566-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง / และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)

ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ
2564-ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจ การเงินและการดำเนินงาน บริษัท อีซี่ไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด
2564-ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจการเงินและการดำเนินงาน บริษัท จอย รีพลับบิก จำกัด

ตำแหน่งงานในอดีต
2561–2564
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2560–2561
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-